پذیرش و جوابدهی
فوریه 3, 2017
نام بخش:

پاتوبیولوژی (آسیب شناسی بالینی)

آسیب شناسی شاخه‌ای از علم پزشکی است که شامل مطالعه و تشخیص بیماری از طریق بررسی اندام‌های برداشته شده به صورت جراحی، بافت‌ها (نمونه‌های بیوپسی)، مایعات بدن و در برخی موارد کل بدن (کالبد شکافی) است. جنبه‌های نمونه‌ای از بدن که ممکن است در نظر گرفته شود شامل ترکیب آناتومیک ناخالص، ظاهر سلول‌ها با استفاده از نشانگرهای ایمونولوژیک و امضاهای شیمیایی در سلول‌ها می‌باشد. آسیب شناسی همچنین شامل مطالعه علمی مربوط به فرایندهای بیماری است که علل، مکانیزم‌ها و میزان بیماری را مورد بررسی قرار می‌دهد. محدوده مطالعه شامل انطباق سلولی با آسیب، نکروز (مرگ سلول‌ها یا بافت‌های زنده)، التهاب، بهبود زخم، و نئوپلازی (رشد غیر طبیعی سلول‌ها) است. متخصصین پاتولوژی در گستره وسیعی از بیماری‌ها از جمله سرطان تخصص دارند و اکثریت قریب به اتفاق تشخیص‌های سرطان توسط آسیب شناسان انجام می‌شود.