هماتولوژی
فوریه 3, 2017
میکروب شناسی
فوریه 3, 2017
نام بخش:

بیوشیمی

دستگاه ها

Cobas C311

Mindray BS380

Atomic absorption

HPLC

Flame Photometer

این بخش به بررسی مقادیر اجزا موجود در خون و مایعات بدن می پردازد