بخش هورمون
فوریه 3, 2017
هماتولوژی
فوریه 3, 2017
نام بخش:

تشخیص مولکولی

این بخش به بررسی ژن های انسانی و عوامل بیماریزا می پردازد که بر اساس تکثیر ژنی می باشد

روشها:

conventional pcr

Real Time PCR

Flourometry PCR

Immunoblating PCR